I Lippukunnan nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §

Yhdistyksemme nimi on Puuha-Marit ry, jonka kotipaikka on Hausjärvi. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä lippukunnaksi.

2 §

Lippukunnan tarkoituksena on tehdä toimialueensa nuorison keskuudessa partiotyötä käyttäen tähän perinteistä partiokasvatusmenetelmää. Lippukunta pyrkii kasvattamaan sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä.

Lippukunta pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat kansainvälinen-,  kulttuuri-, raittius-, uskonnollinen-, ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan kokousten, retkien, leirien, kurssien ja johtajakoulutuksen avulla.

Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan tilaisuus oman tunnustuksensa mukaiseen kasvatukseen.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

II Jäsenet

3 §

Lippukunnan jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan. Alle 15-vuotiaat hyväksytään jäseniksi vain holhoojan suostumuksella. Lippukunnan johtajaneuvostolla on oikeus erottaa ne jäsenet, jotka eivät noudata sääntöjä, Jäsen joka haluaa erota, ilmoittaa eronsa kirjallisesti lippukunnan johtajaneuvostolle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa erostaan lippukunnan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Lippukunnan kokouksissa kaikilla on puheoikeus, mutta äänioikeus vain 15 vuotta täyttäneillä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 §

Lippukunnan vuosikokous määrää jäseniltä vuosittain perittävän  jäsenmaksun suuruuden ja sen keräämisajankohdan.

III Hallinto

5 §

Lippukuntaa edustaa lain mukaisena hallituksena johtajaneuvosto, jonka muodostavat hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi ja varapuheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnan varajohtajaksi sekä niin monta lippukunnan vuosikokouksen valitsemaa muuta jäsentä, että johtajaneuvoston suuruudeksi tulee vähintään seitsemän (7) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Lippukunnan johtajaneuvosto kokoontuu lippukunnanjohtajan kutsusta sekä, jos puolet (1/2) siitä sitä kirjallisesti vaatii.  Johtajaneuvosto on päätösvaltainen, jos vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä on paikalla.

Lippukunnanjohtajan, lippukunnan varajohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan tulee olla vähintään 18-vuotta. Muiden johtajaneuvoston jäsenien tulee olla vähintään 16-vuotta. Johtajaneuvoston jäsenien tulisi olla partionjohtajia, jos mahdollista.

Lippukunnanjohtaja ja lippukunnan varajohtaja valitaan vuosikokouksessa joka toinen vuosi, eli kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Muut johtajaneuvoston jäsenet valitaan vuosikokouksessa, heidän toimikautensa on yksi (1) vuosi. Toimikaudet alkavat ja päättyvät vaalin toimittavan vuosikokouksen päättyessä.

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on

 • kutsua johtajaneuvosto koolle ja toimia puheenjohtajana kokouksissa
 • valvoa ja ohjata lippukunnan toimintaa johtajaneuvosto päätösten mukaisesti
 • edustaa lippukuntaa
 • hoitaa kaikki ne tehtävät, jotka lippukunnan johtajaneuvosto hänelle asettaa

Johtajaneuvosto tehtävänä on

 • suunnitella, johtaa ja ohjata lippukunnan toimintaa lippukunnan kokouksen, sääntöjen ja lain sekä partiossa yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti.
 • vastata lippukunnan taloudesta ja omaisuuden hoidosta
 • pitää jäsenluetteloa ja vastata jäsenkysymyksistä
 • huolehtia lippukunnankokouksien koolle kutsumisesta
 • valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio lippukunnan kokoukselle esitettäväksi
 • toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset
 • jakaa lippukunnan ansiomerkkejä

IV Lippukunnan nimen merkitseminen ja tilikausi

6 §

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja tai lippukunnan  varajohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

7 §

Lippukunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille tarkastusta varten viimeistään kolme (3) viikkoa ennen lippukunnan vuosikokousta.

V Lippukunnan päätäntäoikeus

8 §

Lippukunnan kokous

Lippukunnan päätäntäoikeutta käyttää lippukunnan jäsenkokous, jossa äänioikeus on kaikilla 15 vuotta täyttäneillä lippukunnan jäsenillä. Läsnäolo ja puheoikeus on kaikilla lippukunnan jäsenillä. Lippukunnan varsinainen kokous,  vuosikokous on pidettävä vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Kokouskutsu on oltava sanomalehdessä tai lippukunnan ilmoitustaululla kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ja päätökset ovat voimassa heti.

9 §

Lippukunnan vuosikokouksen tehtävänä on

 • Valita kokoukselle puheenjohtaja
 • Valita muut kokouksen tarvitsemat toimihenkilöt
 • Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Valita lippukunnanjohtaja ja varajohtaja sääntöjen määräämäksi toimikaudeksi joka toinen vuosi
 • Valita lippukunnan johtajaneuvoston muut jäsenet sääntöjen määräämäksi toimikaudeksi
 • Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtajaneuvostolle ja muille vastuuvelvollisille
 • Valita toiminnantarkastaja ( 1-2) ja varatoiminnantarkastaja (1-2)
 • Vahvistaa talousarvio ja toimintasuunnitelma
 • Määrätä lippukunnan jäsenmaksu
 • Valita kokousedustajat muiden järjestöjen kokouksiin
 • Käsitellä muut kokoukseen tuodut asiat

10 §

Lippukunnan ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, mikäli yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten tai johtajaneuvosto muutoin pitää sitä aiheellisena. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla kun varsinainen kokous.

VI Sääntöjen muuttaminen ja lippukunnan toiminnan lopettaminen

11 §

Näihin sääntöihin voi lippukunta tehdä muutoksia, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) lippukunnan kokouksessa  annetuista äänistä sitä kannattaa.

12 §

Päätös lippukunnan toiminnan purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kahden (2) viikon väliajalla pidetyssä lippukunnan kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Lippukunnan varat ja omaisuus luovutetaan sen purkautuessa partiotoiminnan edistämiseen jälkimmäisen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Sääntöjen muutos hyväksytty Puuha-Marit ry:n vuosikokouksessa Oitissa 28.2.2005.

Säännöt olleet ennakkotarkastuksessa, muutokset tehty Oitissa 25.9.2005.

Sääntömuutokset hyväksytty Suomen Partiotyttöjärjestössä 3.11.2005.

Säännön muutokset hyväksytty Puuha-Marit ry:n vuosikokouksessa 1.3.2006.

Säännön muutokset 7§ ja 9§ tilintarkastajien muuttumisesta toiminnantarkastajiksi 26.2.2012 vuosikokouksessa hyväksytty.